forsvarsbudsjettet: 35 milliarder

Regjeringen foreslår å bevilge over 34.9 milliarder kroner til Forsvaret i 2010, som gir en økning på 1.473 millioner kroner. Dette innebærer en reell styrking av forsvarssektoren med 395 millioner kroner ut over lønns- og prisvekst. I tråd med langtidsplanen frigjøres i tillegg ytterligere 290 millioner kroner i sektoren gjennom interneffektiviseringer, basetiltak og reduserte utgifter til avgangsstimulerende tiltak for overflødig personell i Forsvaret.

Les flere nyheter på Batterinytt

Spesielt for Heimevernet skal kvalitetsreformen videreføres med vekt på rask reaksjon med godt trente og utstyrte styrker. Prioritering av øvingsaktivitet for innsatsstyrken fortsetter. I tillegg vil deler av forsterknings- og oppfølgingsstyrken bli trent i 2010. Budsjettforslaget for 2010 innebærer derfor en økning i aktivitetsnivået i Heimevernet. Hvor mye som drysser på HVU-tjenesten er imidlertid usikkert.

Les hele budsjettforslaget her:

Leave a Reply

Your email address will not be published.