Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med Rekruttbatteriet.com er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Stifinner 2011

Rekruttbatteriets storøvelse for hele storOslos HV ungdom.

Berretlop 9. Mai 2011

De nye gjør seg fortjent til den, og de gamle viser seg fortjent til den.

Stifinner 2010

Rekruttbatteriets egen øvelse

Gardens dag 2010

Ungdommen rekrutterer nye Heimevernsungdom på Gardens dag.